Holiday Break- Nov. 21st No School 21-25. Students Return to School Monday, Nov. 26th

picture of turkey